അറിയിപ്പുകള്‍
ടെലികോംഅദാലത്ത്‌

17-Jul-2017
തിരുവനന്തപുരം : ബി.എസ്‌.എന്‍.എല്‍. തിരുവനന്തപുരം ബിസിനസ്സ്‌ഏരിയയിലെഅടുത്ത അദാലത്ത്‌സ്റ്റാച്യൂ, ഉപ്പളംറോഡിലുള്ളബി.എസ്‌.എന്‍.എല്‍. പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ജനറല്‍മാനേജരുടെഓഫീസില്‍ഈമാസം നടക്കും.

നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെദീര്‍ഘകാലമായി പരിഹരിക്കപ്പെടാതെകിടക്കുന്നതുംവ്യക്തമായമറുപടിലഭിക്കാത്തതുംഅഥവാവിവിധ തലങ്ങളില്‍ നിന്നുംലഭിച്ച മറുപടികള്‍തൃപ്‌തികരമല്ലാത്തതുമായ പരാതികള്‍ മാത്രമേഅദാലത്തില്‍ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ. സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട പരാതികള്‍അദാലത്തിന്റെ പരിധിയില്‍വരുന്നതാണെന്ന്‌ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന പക്ഷം തീയതിയുംസമയവും പരാതിക്കാരെരേഖാമൂലംഅറിയിക്കുന്നതാണ്‌.

പരാതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പൂര്‍ണ്ണ വിവരങ്ങളും, ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുമടങ്ങിയ അപേക്ഷകള്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ ജനറല്‍മാനേജര്‍ (ഒ.പി), ബി.എസ്‌.എന്‍.എല്‍ ഭവന്‍, സ്റ്റാച്യു, ഉപ്പളംറോഡ്‌, തിരുവനന്തപുരം -1 എന്ന വിലാസത്തില്‍ഈ മാസം22ന്‌ (ശനിയാഴ്‌ച) മുമ്പ്‌ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്‌. കവറിന്‌ പുറത്ത്‌അദാലത്തിനുള്ള പരാതിഎന്നെഴുതണം.

Share this post: