ദേശീയം
എന്‍.എസ്.എസ്: രാഷ്ട്ര നിര്‍മ്മാണത്തിന് സംഭാവന നല്‍കാന്‍ യുവാക്കള്‍ക്കുള്ള അവസരം

[ അലോക് ദേശ്‌വാള്‍, ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍ (എം&സി), പി.ഐ.ബി, ന്യൂഡല്‍ഹി ]

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്വമനസ്സാലെ സാമൂഹിക സേവനത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടാനും അതുവഴി അവരുടെ വ്യക്തിത്വവും സ്വഭാവവും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എ ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടിയാണ് 1969 ല്‍ നാഷണല്‍ സര്‍വീസ് സ്‌കീമിന് (എന്‍.എസ്.എസ്) തുടക്കം കുറിക്കുത്. ആരംഭഘ’ത്തില്‍ 37 സര്‍വകലാശാലകളിലെ 40000 വളന്റിയര്‍മാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയത്. കാലം മുാേ’ുപോകവേ ഇത് ഇന്ത്യ മുഴുവന്‍ ഉള്ള പദ്ധതിയായി മാറുകയും ഓരോ വര്‍ഷവും നാഷണല്‍ സര്‍വീസ് സ്‌കീമിനു കീഴില്‍ പങ്കാളികളായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിച്ചു വരികയും ചെയ്തു. നിലവില്‍ 39 സര്‍വകലാശാലകള്‍/+2 കൗസിലുകള്‍, 16278 കോളജുകള്‍/സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങള്‍, 12483 സീനിയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളുകള്‍ എിവിടങ്ങളിലെ എന്‍.എസ്.എസ് യൂണിറ്റുകളിലായി 36.5 ലക്ഷം വളന്റിയര്‍മാര്‍ എന്‍.എസ്.എസ്സില്‍ ചേര്‍ി’ുണ്ട്. ആരംഭിച്ച കാലം മുതല്‍ ഇതുവരെ 4.78 കോടി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് എന്‍.എസ്.എസ്സിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചി’ുണ്ട്.

ഓരോ എന്‍.എസ്.എസ്് വളന്റിയറും ഓരോ വര്‍ഷവും കുറഞ്ഞത് 120 മണിക്കൂര്‍ എങ്കിലും സേവനമനുഷ്ഠിക്കണം. അതായത് രണ്ടു വര്‍ഷക്കാലയളവില്‍ 240- മണിക്കൂര്‍ സേവനമനുഷ്ഠിക്കണം. വിദ്യാലയങ്ങളിലേയോ കോളേജുകളിലേയോ എന്‍.എസ്.എസ് യൂണിറ്റുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കു ഗ്രാമങ്ങളിലോ, ചേരികളിലോ ആണ് ഈ സേവന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുത്. പഠനസമയം കഴിഞ്ഞോ, വാരാന്ത്യങ്ങളിലോ, അവധിക്കാലത്തോ ആണ് ഈ സേവന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കാറ്. ഇതിനു പുറമെ എല്ലാ അവധിക്കാലത്തും ഓരോ എന്‍.എസ്.എസ് യൂണിറ്റും ചില പ്രത്യേക പദ്ധതികളോടെ പ്രാദേശിക സമൂഹത്തെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗ്രാമങ്ങളിലോ ചേരികളിലോ 7 ദിവസത്തെ പ്രത്യേക ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിക്കുു. രണ്ടു വര്‍ഷത്തെ എന്‍.എസ്.എസ് സേവന കാലയളവിനുള്ളില്‍ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഓരോ വളന്റിയറും ഈ ക്യാമ്പില്‍ പങ്കെടുത്തിരിക്കണം. ഒരു യൂണിറ്റിലെ 50% എന്‍.എസ്.എസ് വളന്റിയര്‍മാരും ഈ പ്രത്യേക ക്യാമ്പില്‍ പങ്കെടുക്കുു.

സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമാകു ഏത് പ്രവര്‍ത്തിയും എന്‍.എസ്.എസ് യൂണിറ്റുകള്‍ക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം. സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് ഏറ്റെടുക്കു പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ മാറ്റവുമുണ്ടാകുു. വിദ്യാഭ്യാസവും സാക്ഷരതയും, ആരോഗ്യം, കുടുംബക്ഷേമം, , പോഷണം, ശുചീകരണവും വൃത്തിയും, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, സാമൂഹ്യ സേവന പരിപാടികള്‍, വനിതകളുടെ പദവി മെച്ചപ്പെടുത്തുതിനുള്ള പദ്ധതികള്‍, ഉല്‍പ്പാദനാധിഷ്ടിതമായ പദ്ധതികള്‍, ദുരിതാശ്വാസവും പുനരധിവാസവും, സാമൂഹിക തിന്‍മകള്‍ക്കെതിരായ പ്രചാരണം, ഗവമെന്റിന്റെ സുപ്രധാന പദ്ധതികളായ ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ, സ്‌കില്‍ ഇന്ത്യ, യോഗ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കല്‍ എിവയെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കു പ്രധാന പദ്ധതികളില്‍പ്പെടുു.

എന്‍.എസ്.എസ് ഒരു കേന്ദ്ര ഗവമെന്റ് പദ്ധതിയാണ്. കേന്ദ്ര ഗവമെന്റ്, സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എിവയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ മൂു തൂണുകള്‍. രാജ്യത്തൊ’ാകെയുള്ള 29,000 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഈ പദ്ധതി ഫലപ്രദമായി നേരി’് നടപ്പിലാക്കുത് കേന്ദ്ര യുവജനകാര്യ, കായിക മന്ത്രാലയത്തിന് അസാധ്യമാവുമായിരുു. ഒരു വശത്ത് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും മറുവശത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും എിവ ഫലപ്രദമായി കൈകോര്‍ത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാന്‍ സാധിച്ചത്.

നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചപോലെ സ്വമേധയാ ഉള്ള സാമൂഹ്യ സേവനത്തിലൂടെ യുവ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ വ്യക്തിത്വവും സ്വഭാവവും വികസിപ്പിക്കുക എ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്‍.എസ്.എസ് നടപ്പിലാക്കിയത്. സേവനത്തിലുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എതാണ് എന്‍.എസ്.എസിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആദര്‍ശങ്ങളില്‍ നിാണ് എന്‍.എസ്.എസ് പ്രചോദനമുള്‍ക്കൊണ്ടി’ുള്ളത്. വളരെ അനുയോജ്യമായി ഞാനല്ല, പക്ഷേ നീ(നോ’് മി ബ’് യു) എതാണ് എന്‍.എസ്.എസിന്റെ ആപ്തവാക്യം. ഒരു എന്‍.എസ്.എസ് വളന്റിയര്‍ സ്വന്തത്തേക്കാള്‍ സമൂഹത്തിന് മുന്‍ഗണന നല്‍കുു. മൂല്യാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം (വാല്യു എജുക്കേഷന്‍) എ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായിമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കു, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മൂാമത്തെ മാനമാണിത്.

തങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം വികസിപ്പിക്കുതോടൊപ്പം സമൂഹത്തിന് വിലപ്പെ’ സംഭാവനകളും എന്‍.എസ്.എസ് വളന്റിയര്‍മാര്‍ നല്‍കുുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിലായുള്ള ദത്തെടുത്ത ഗ്രാമങ്ങളിലും ചേരികളിലുമായി 12,626 പ്രത്യേക ക്യാമ്പുകളാണ് എന്‍.എസ്.എസ് യൂണിറ്റുകള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചത്. 91 ലക്ഷം വളന്റിയര്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ ശ്രമദാനത്തിനായി സമര്‍പ്പിച്ച വളന്റിയര്‍മാര്‍ 1.98 ലക്ഷം യൂണിറ്റ് രക്തം ദാനം ചെയ്യുകയും 13.27 ലക്ഷം വൃക്ഷത്തൈകള്‍ നടുകയും ചെയ്തു. 7051 ആരോഗ്യ, നേത്ര, പ്രതിരോധ ക്യാമ്പുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുതിലും റാലികളിലൂടെയും പ്രചാരണ പരിപാടികളിലൂടെയും കേന്ദ്ര ഗവമെന്റ് പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് 30011 ബോധവത്കരണ പരിപാടികള്‍ നടത്തുകയും ചെയ്ത വളന്റിയര്‍മാര്‍ നിസ്തുല സേവനമാണ് നടത്തിയത്. 6 ലക്ഷം കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് പള്‍സ് പോളിയോ തുള്ളിമരു് നല്‍കുതിന് എന്‍.എസ്.എസ് വളന്റിയര്‍മാര്‍ സഹായിച്ചു. ശുചിത്വഭാരത യജ്ഞം, ഡിജിറ്റല്‍ സാക്ഷരതാ പ്രചാരണം, യോഗ ജനകീയമാക്കല്‍ എിവയില്‍ നിര്‍ണ്ണായക പങ്കാണ് എന്‍.എസ്.എസ് വളന്റിയര്‍മാര്‍ വഹിക്കുത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനാചരണവേളയില്‍ രാജ്യത്തെമ്പാടുമുള്ള യോഗാ പരിപാടികളില്‍ 11.90 ലക്ഷത്തോളം എന്‍.എസ്.എസ് വളന്റിയര്‍മാര്‍ പങ്കാളികളായി.

നാഷണല്‍ സര്‍വീസ് സ്‌കീം വലിയതോതില്‍ വികസിപ്പിക്കുതിന് യുവജനകാര്യ, കായിക മന്ത്രാലയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. എന്‍.എസ്.എസ്സില്‍ ചേരാന്‍ യോഗ്യരായവരില്‍ 10% വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുമാത്രമേ നിലവില്‍ അതില്‍ പ്രവേശനം ലഭിക്കുുള്ളൂ. എന്‍.എസ്.എസിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം നാഷണല്‍ സര്‍വീസ് സ്‌കീമിന്റെ സ്വാശ്രയ യൂണിറ്റുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുതിനും അനുമതി നല്‍കിയി’ുണ്ട്. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ എന്‍.എസ്.എസ്സില്‍ ചേരാന്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുതിന് എന്‍.എസ്.എസ് ക്രെഡിറ്റുകളോടെ തെരഞ്ഞെടുക്കാവു ഒരു വിഷയമായി അവതരിപ്പിക്കാന്‍ യു.ജി.സി സര്‍വകലാശാലകളോട് ആവശ്യപ്പെ’ി’ുണ്ട്. എന്‍.എസ്.എസ് വളന്റിയര്‍മാരുടെ മികച്ച സേവനത്തെ അംഗീകരിക്കാന്‍ മന്ത്രാലയം ദേശീയ തലത്തില്‍ വാര്‍ഷിക എന്‍.എസ്.എസ് പുരസ്‌കാരം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയി’ുണ്ട്. റിപ’ിക് ദിന പരേഡ്, അന്താരാഷ്ട്ര യുവ പ്രതിനിധി സംഘങ്ങള്‍, സാഹസിക ക്യാമ്പുകള്‍ എിവയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അവസരവും എന്‍.എസ്.എസ് വളന്റിയര്‍മാര്‍ക്കു നല്‍കുു.

നിരവധി നല്ല പ്രവര്‍ത്തികള്‍ എന്‍.എസ്.എസ്സിനു കീഴില്‍ നടക്കുുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതല്‍ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത നിലനില്‍ക്കുു. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും എന്‍.എസ്.എസ് വളന്റിയര്‍മാരും സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ഊര്‍ജ്ജ്വസ്വലമായ വിഭാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുു. ഇത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറെ ആവേശം പകരു സമയമാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ.നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഊര്‍ജ്ജസ്വലമായ നേതൃത്വത്തിനുകീഴില്‍ ഐക്യമുള്ളതും ശക്തവും ആധുനികവുമായ ഒരു ഇന്ത്യ കെ’ിപ്പടുക്കാനുള്ള ദൗത്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യാ ഗവമെന്റ്- സബ് കാ സാത് സബ്കാ വികാസ് എ തത്വം പിന്തുടര്‍് ഏക് ഭാരത് ശ്രേഷ്ഠ ഭാരത് എതിലേക്കുള്ള യാത്രയാണത്. നിരവധി നിര്‍ണ്ണായക ഉദ്യമങ്ങള്‍ക്ക് ഇതിനകം തുടക്കം കുറിച്ചി’ുണ്ട്. ഇന്ത്യയെ ആഗോള നിര്‍മാണ കേന്ദ്രമാക്കാന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മ്മിക്കൂ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി. ഇന്ത്യയെ ഡിജിറ്റലി ശാക്തീകരിക്കപ്പെ’ സമൂഹവും വിജ്ഞാനാധിഷ്ഠിത സാമ്പത്തികരംഗവുമായി മാറ്റാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ പദ്ധതി. ഡിജിറ്റല്‍ ഇടപാടുകള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുതിനുള്ള ദേശീയതല പ്രചാരണപരിപാടി നടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യന്‍ സാമ്പത്തികരംഗത്തെയും വിദേശത്തെയും തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ ഇന്ത്യക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് സ്‌കില്‍ ഇന്ത്യ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുത്.

അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കുതിന് സ്മാര്‍’് സിറ്റി പദ്ധതിയടക്കം നിരവധി ഉദ്യമങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമി’ി’ുണ്ട്. ശുദ്ധവും ഹരിതാഭവുമായ ഇന്ത്യ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ശുചിത്വ ഭാരത ദൗത്യം, ക്ലീന്‍ ഗംഗ ദൗത്യം എിവ നടപ്പിലാക്കിയത്. കള്ളപ്പണം തുടച്ചുനീക്കാനും സമൂഹത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുമായി അശ്രാന്തവും നിശ്ചയദാര്‍ഡ്യമുള്ളതുമായ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പദ്ധതികള്‍ക്കെല്ലാം സംഭാവന നല്‍കുവരും ഗുണഭോക്താക്കളും ആയി മാറാന്‍ എന്‍.എസ്.എസ് വളന്റിയര്‍മാര്‍ക്ക് സാധിക്കും. ഗവമെന്റിന്റെയും രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും മുന്‍ഗണനകള്‍ പ്രതിഫലിക്കുവിധം എന്‍.എസ്.എസ്സിന്റെ പരിപാടികളുടെ രൂപകല്‍പ്പന മാറേണ്ടതുണ്ട്.

ടാറ്റ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂ’് ഓഫ് സോഷ്യല്‍ സയന്‍സസ് (ടിസ്സ്) വഴി നടത്തിയ വിലയിരുത്തല്‍ പഠനത്തിലൂടെ എന്‍.എസ്.എസ്സിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമായതാണ്. തങ്ങളുടെ പഠന റിപ്പോര്‍’് ടിസ്സ് ഉപസംഹരിക്കുത് എന്‍.എസ്.എസ് നല്ല ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കു, ആശയപരമായ പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെ’, ഗവമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പദ്ധതിയായി ചൂണ്ടിക്കാ’ിയാണ്. എല്ലാ പൊതു, സ്വകാര്യ സര്‍വകലാശാലകളിലും കോളേജുകളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൡും എന്‍.എസ്.എസ് നിര്‍ബന്ധമാക്കണമെും കരിക്കുലത്തിന്റെ ഭാഗമായി അത് മാറ്റണമെും ടിസ്സ് ശുപാര്‍ശ ചെയ്തു.

Share this post: