പ്രാദേശിക വാര്‍ത്തകള്‍
ജനകീയമായി വൈദ്യുതി അദാലത്ത് ലഭിച്ചത് 2070 പരാതികള്‍
Share this post: